Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, minkälaisia henkilötietoja sinusta voi asiakassuhteen kautta olla tallennettuna rekisterissäni, millaisia tarkoituksia varten niitä käsittelen ja millä tavoin suojelen yksityisyyttäsi.

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia tarpeen vaatiessa, käythän aika ajoin lukemassa tämän selosteen varmistaaksesi, että olet tietoinen mahdollisista muutoksista.

Päivitetty 25.5.2018


Rekisterin nimi Homeopaatti Päivi Karhu Tmi: asiakasrekisteri
Rekisterin pitäjä Homeopaatti Päivi Karhu Tmi, y-tunnus 2143900-4

Lempoonlammenkuja 1, 00850 Lohja
homeopaatti.karhu@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakasrekisteriin kerättyjen tietojen käsittelyn tarkoitus on
henkilötietolakia noudattaen asiakassuhteen hoitaminen, asiakasyhteydenpito, palvelun tuottaminen ja viestintä, sekä laskutus.

Saatat saada myös asiakasviestejä antamaasi sähköpostisoitteeseen, koskien uusia tuotteita, erikoistarjouksia tai informaatiota, jonka uskon sinua kiinnostavan. Voit milloin tahansa kuitenkin ilmoittaa, mikäli et halua saada markkinoinnillisia viestejä. Ilmoita siitä kirjallisesti homeopaatti.karhu@gmail.com

Rekisterin tietosisältö Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, jotka on saatu asiakkaalta itseltään:

Henkilön nimi ja syntymäaika (päivä,kk,vuosi)

Yrityksen nimi ja tunnus

Sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Osoitetiedot

Posti-, laskutustiedot

Tuote- ja palvelutilausten tiedot

Muut palveluiden toteuttamista varten edellyttämät ja asiakkaan suostumuksella kerätyt ja hänen itsensä antamat tiedot.
Asiakas on itse vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan.

Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto voi käsittää luottotietoja
sekä muita vastaavia, joita kolmannet osapuolet tuottavat yleisinä
yrityspalveluina.

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteri ja siinä olevat henkilötiedot koostuvat asiakassuhteen kautta saaduista asiakkaan itsensä ilmoittamista tiedoista.

Muita lähteitä voi olla erilaiset asiakaskontaktit kuten messut, henkilökohtainen myyntityö, kilpailut jne. Henkilöä informoidaan tietoja kysyttäessä aina erikseen yhteystietojen mahdollisesta käytöstä
markkinointitarkoituksiin. Näissäkin tapauksessa henkilötiedot saadaan asiakkailta itseltään.

Tietojen luovutus Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoiminnan niin edellyttäessä. Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä
välittävälle taholle.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilötietoja sisältävä manuaalinen tietokanta säilytetään turvallisessa ympäristössä, lukitussa tilassa johon ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Tietokoneella käsiteltävien henkilötietojen käsittely on suojattu asianmukaisilla
teknisillä toimenpiteillä, kuten henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin, sekä palomuurein. Rekisterinpitäjää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan pysyvästi rekisteristä ja tietokannoista. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen
käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Asiakassuhteen loppuessa kaikki henkilötiedot tuhotaan rekisteristä ja tietokannoista asianmukaisesti ja pysyvästi.

Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietojavoidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Tietojen tarkistaminen, oikaisu ja poisto Henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot, ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Lisäksi on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus ja kieltää henkilötietojensa käsittelyn jatkamisen, sillä rajoituksella että rekisterinpitäjällä säilyy oikeus käsitellä tietoja niiltä osin kuin on esim. laskutuksen vuoksi tarpeellista.

Tarkastus- ja oikaisu-/poistamispyynnöt tulee lähettää kirjallisena allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle joko sähköpostitse tai postilla.